Таксономия на ЕС – New

Инвестиции в устойчиви финанси

Ние от CMD International Group – вярваме, че околната среда и хората трябва да бъдат ценени, за да могат да постигнат глобален напредък за подобряване на обществото и постигане на устойчив свят. Нашата компания оставя своя отпечатък върху обществото и околната среда чрез нашата работа, чрез услугите, които предоставяме, и чрез клиентите, с които си партнираме. Затова принципите на околната среда, социалните отношения и управлението – Environment, Social and Governance (ESG) стоят в основата и ръководят всички бизнес дейности, които CMD International Group предприема.

Като специализирана консултантска компания в България, ние следваме устойчивото развитие на икономиката, като предлагаме нови услуги свързани с оценяване устойчивостта на финансовите инвестиции на нашите клиенти, съгласно принципите на таксономията на ЕС и приноса им за постигане на „Зеления преход“.

Заедно с нашите клиенти от аграрния сектор, финансовия и банковия сектор, промишленост, енергетика, групи по интереси и публичния сектор, ние израстваме и се развиваме, като извършваме оценки, разработваме насоки и препоръки и предлагаме цялостни решения, гарантиращи изграждането на неутрални по отношение на климата: Земеделие, Рибарство и Аквакултури, Икономика и Финанси.

За нас отражението, което оставяме от дейността си върху околната среда е много важно. Затова ние от CMD International Group насочихме усилията си в тази посока. Вярваме, че този приоритет е и Ваш. За да можем да определим въглеродния отпечатък, който оставя извършваната от Вас дейност и в съответствие с принципите на ESG, да Ви препоръчаме по-устойчиви технологии и управленски подходи, които да Ви доближат до постигане на една от целите на Парижкото споразумение – намаляване с 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г.

Нашите проекти са фокусирани върху оптимизирането на оперативните резултати от икономическа, екологична и социална гледна точка – ESG. Прилагайки принципите на таксономията на ЕС ние можем да определим кои от икономическите дейности на нашите клиенти могат да се считат за екологосъобразни. Като анализираме въздействието на таксономията ние от CMD International Group можем да определим потенциалните разходи и ползи от прилагането ѝ за нашите клиенти.

От основаването на CMD International Group ние работим върху собственото си развитие, като имплементираме резултатите от нашата дейност за повишаване нашата ефективност, като подпомагаме инвеститорите при избора им на подходящи проекти и компании, гарантиращи устойчивостта на инвестициите и възможностите за тяхното финансиране.

Насърчаваме публичните и частните инвестиции в устойчив растеж. Нашият интердисциплинарен екип е общност от силно мотивирани и квалифицирани професионалисти, които притежават широк спектър от управленски, технически и природо-научни дисциплини даващи възможност за комбинираме на различни гледни точки със синергии, които оптимизират нашите консултантски услуги.

 

Определяйки дейността на нашите клиенти като екологосъобразна икономическа дейност предлагаме:

Пазарно преимущество, породено от конкретни решения на следните предизвикателства:

  • намаляване на разпокъсаността на пазарно ориентирани инициативи и национални практики;
  • намаляване на „зелените заблуди“, т.е. практиката на пускане на пазара на финансови и други продукти, представяни като „зелени“ или „устойчиви“, когато в действителност те не отговарят на основни екологични стандарти.

Ние от CMD International Group извършваме оценки за прилагане на принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“ – „Do no significant harm“ (DNSH) за всяка инвестиция, която може да бъде финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България или Оперативните програми.

Предлагаме оценки на съответствието на инвестиционните намерения на стопанства/ферми с целите на таксономията и принципа за „ненанасяне на значителна вреда“.

Организираме обучения за земеделски производители, организации и сдружения, работещи в сферата на земеделието, рибарството и аквакултурите за прилагане на принципа за „ненанасяне на значителна вреда„.

Нашите оценки се базират на шестте цели на ЕС в областта на околната среда:

Ние предлагаме насоки за адаптиране на обичайните дейности на стопанства/ферми към дейности, допринасящи значително за смекчаване на изменението на климата, т.е. каква комбинация от дейности трябва да се прилага кумулативно като минимум на ниво стопанство/ферма при условията на съответните сектори и икономически дейности, за да се постигне значително смекчаване на изменението на климата.

За целта изчисляваме въглеродните емисии от съответните дейности и разработваме план за намаляването им, чрез присъщи и надграждащи за стопанството дейности.

Ние предлагаме разработване и насоки за прилагане на допълнителни дейности и практики, които допринасят за адаптиране на стопанства/ферми към изменението на климата.

Намаляваме въглеродния интензитет на стопанство/ферма, изчисляваме въглеродния отпечатък и въглеродните кредити с цел сертификация и продажба на свободния въглероден пазар.

Ние предлагаме решения за идентифициране и управление на рисковете, свързани с качеството на водата и/или потреблението на вода в стопанства/ферми, в съответствие с плановете за управление на речните басейни за предотвратяване и намаляване на замърсяването и постигане на добро екологично състояние на водните обекти и морските ресурси.

Ние разработваме насоки на ниво стопанство/ферма за превенция на отпадъците, оползотворяване и повторна употреба, рециклиране, включително дейности по намаляване на хранителни остатъци и съпътстващи продукти от производството, прибирането на реколтата и др.

Предоставяме решения за свеждане до минимум използването на суровини за единица продукция и използването на иновации за постигане на кръгова икономика.

Разработваме планове за мониторинг на емисиите на замърсители във въздуха, водите и почвите на стопанства/ферми, като прилагаме превантивен контрол за предотвратяване и програма за ограничаването им.

Плановете включват оценка на вещества, вибрации, топлина, шум, светлина или друг замърсител, генериран от дейността на стопанство/ферма във въздуха, водата или почвата, който може да бъде вреден за човешкото здраве или за околната среда.

Предоставяме оценка и предложения за подобряване на състоянието и устойчивостта на екосистемите, в т.ч. поддържане и опазване на природозащитния статус на природни местообитания и видове в защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, опазване и възстановяване на традиционните елементи на ландшафта, възстановяване на влажни зони и др.

Разработваме оценки на „природния капитал“ на стопанства/ферми и планове за устойчивото му използване.

 

Извършване оценяване на икономическите дейности на нашите клиенти като „подпомагащи“ или „преходни“ от гледна точка на принципите на таксономията на ЕС, както и дали отговарят на изискванията на техническите насоки на ЕК за съотвествието на Плановете за Възстановяване и Устойчивост, така че да бъдат допустими за финансиране:

  • …дали допринасят съществено за реализирането на поне една от изброените по-горе шест екологични цели;
  • …дали не пораждат значителни вреди за някоя от екологичните цели;
  • …дали се извършват при спазване на минимални социални гаранции;
  • …дали отговарят на специфични технически критерии за проверка.

Съгласно Регламента за Плановете за Възстановяване и Устойчивост – Регламент (ЕС) 2021/241, държавите – членки трябва да предоставят DNSH – оценка (Do no significant harm оценка) за всяка мярка (т.е. всяка реформа и всяка инвестиция) на плана (член 14 от Регламента), поради което Европейската комисия въведе „опростен подход“ за мерки, които:

  • нямат или имат незначително предвидимо въздействие върху една от шестте екологични цели, или
  • се проследяват като 100% подкрепящи една от шестте екологични цели (според методология в приложение IIA към Регламента), или
  • „допринасят значително“, съгласно Регламента за таксономията, към една от шестте екологични цели.

В тази връзка ние съдействаме при извършването на самооценки за съответствие с принципа DNSH като едно от изискванията на регламента за Плановете за Възстановяване и Устойчивост допускащо финансирането само на онези проекти, които не засягат отрицателно една или няколко от 6-те екологични цели, определени в член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852.

Тази инициатива има за цел да гарантира, че нито една от мерките, включени в плановете за възстановяване и устойчивост на държавите-членки, не може да доведе до забавяне на постигането на целите за устойчиво развитие в Европейския съюз.