Зоопланктон

Project Description

Инвестиционен проект за изграждане на инсталация за производство на аквакултури (зоопланктон от клас протококови).
Инвестиционният проект предвижда изграждане на инсталация за промишлено производство на зоопланктон на базата на щама на водораслото PLANKTONCHLORELLA NUREKIS 1904.

More Information

Производствената инсталация и всички прилежащи към нея съоръжения ще бъдат разположени на площ от около 1350 м2. Според планираната производствена програма на инвеститора, която следва технологичните процеси при производството на хлорела, при спазване на всички технологични изисквания, годишното производство ще възлиза на около 5 600 тона. Обема на производство е съобразен с капацитета на инсталацията и възможностите за добив на продукта при нормално натоварване на съоръженията.