Пакет DNSH – ТАКСОНОМИЯ на ЕС

Телефон: +359 (0) 894 682 347

Принципите на околната среда, социалните отношения и управлението – Environment, Social and Governance (ESG) стоят в основата и ръководят всички бизнес дейности, които CMD International Group предприема

Като специализирана консултантска компания в България, ние предлагаме нови услуги свързани с оценяване устойчивостта на финансовите инвестиции на нашите клиенти,съгласно принципите на таксономията на ЕС.

Прилагайки принципите на таксономията на ЕС, можем да определим кои икономически дейности могат да се считат за екологосъобразни. След анализира на въздействието на таксономията, можем да определим потенциалните разходи и ползи от прилагането ѝ за нашите клиенти.

Какво включва пакета

Извършване на скрининг на стопанството и определяне на моментното състояние спрямо екологичните цели:

 • Смекчаване на изменението на климата;
 • Адаптиране към изменението на климата;
 • Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
 • Преход към кръгова икономика
 • Предотвратяване и контрол на замърсяването
 • Защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите
 • Определяне на параметрите на инвестицията;
 • Анализ за прилагане на принципа за „не нанасяне на значителни вреди“;

В зависимост от вида и размера на стопанството и инвестицията се прави оценка на преките и първичните непреки въздействия на дадената инвестиция през целия жизнен цикъл на инвестицията и продуктите от нея в контекста на стопанството:

 • Пряко въздействие;
 • Първични непреки въздействия;
 • Оценка по принципа за „ненанасяне на значителна вреда“;
 • Преценка и защита на инвестицията/проекта, според типа на инвестицията;
 • Проектът няма никакво или има незначително предвидимо въздействие;
 • Проектът се проследява в качеството му на подкрепяща цел;
 • Проектът „допринася съществено“
 • За приключване на оценката е необходимо земеделския стопанин да представи решение на компетентен орган за спазване на националното екологично законодателство.

В случай, че оценката докаже, че планираните инвестиции в стопанството не могат да бъдат подкрепени по ПВУ, тъй като не може да се подкрепят или извършват икономически дейности, които нанасят значителни вреди на която и да било екологична цел се прави предложение за промяна на проекта/инвестицията.

Направи заявка